Nokia 1800 - Escriure text

background image

Escriure text

Per introduir text, podeu fer servir l'entrada de text tradicional o predictiu. No tots els

idiomes disposen d'entrada de text predictiu.

6

El vostre telèfon

background image

Utilització d'entrada de text tradicional

Premeu una tecla repetidament fins que es mostri la lletra desitjada.
Activació de l'entrada de text predictiu

Seleccioneu

Options

>

Dictionary

i l'idioma desitjat.

Desactivació de l'entrada de text predictiu

Seleccioneu

Options

>

Dictionary

>

Dictionary off

.

Per l'entrada de text predictiu, només cal prémer la tecla una sola vegada per introduir

la lletra. Si es mostra la paraula desitjada, premeu 0 i comenceu a escriure la paraula

següent. Un ? després de la paraula indica que la paraula no està al diccionari.
Canvi d'una paraula

Premeu * repetidament fins que es mostri la paraula desitjada.
Addició d'una paraula

Seleccioneu

Spell

, introduïu la paraula mitjançant l'entrada de text tradicional i

seleccioneu

OK

.

Addició d'un espai

Premeu 0.
Modificació del mètode d'entrada de text

Premeu # repetidament i comproveu l'indicador de la part superior de la pantalla.
Addició d'un número

Mantingueu premuda la tecla numèrica desitjada.
Addició d'un caràcter especial

Premeu * si utilitzeu l'entrada de text tradicional; mantingueu premuda * si utilitzeu

l'entrada de text predictiu.
Desfer l'eliminació d'un missatge

Seleccioneu

Options

>

Undo clear

.