Nokia 1800 - Informació de certificació (SAR)

background image

Informació de certificació (SAR)
Aquest dispositiu mòbil compleix les directrius

d’exposició a ones de ràdio.

El dispositiu mòbil és un transceptor de ràdio. Està dissenyat

per respectar els límits d’exposició a les ones de ràdio

recomanats per les directrius internacionals. Aquestes

directrius han estat desenvolupades per l’organització

científica independent ICNIRP i inclouen marges de seguretat

dissenyats per assegurar la protecció de les persones,

independentment de l’edat i l’estat de salut.

Les directrius d’exposició per als dispositius mòbils fan servir

una unitat de mesura coneguda com a SAR o taxa específica

d'absorció. El límit SAR especificat a les directrius ICNIRP és

de 2,0 watts/kilogram (W/kg) en una mitjana de 10 grams de

teixit. Les proves per al valor SAR es duen a terme mitjançant

posicions operatives estàndard amb el dispositiu

transmetent al nivell de potència certificat més elevat i en

totes les bandes de freqüència comprovades. El nivell SAR real

d’un dispositiu en funcionament pot estar per sota del valor

màxim perquè el dispositiu està dissenyat per utilitzar

Informació de seguretat addicional 13

background image

solament la potència necessària per connectar-se a la xarxa.

Aquest valor pot canviar en funció de diversos factors com ara

la proximitat a l’estació base de la xarxa.

El valor SAR màxim segons les directrius ICNIRP per utilitzar

el dispositiu arran d’orella és de 1,16 W/kg (RH-125) o 1,18

W/kg (RH-653).

L’ús d’accessoris per al dispositiu pot donar lloc a valors SAR

diferents. Els valors SAR poden variar en funció dels requisits

de verificació i informació nacionals i de la banda de la xarxa.

Podeu trobar més informació sobre la certificació SAR a la

informació del producte de www.nokia.com.

14 Informació de seguretat addicional

background image

DECLARACIÓ DE CONFORMITAT

Pel present document, NOKIA CORPORATION declara que

aquest producte RH-125/RM-653 compleix els requisits

essencials i les altres disposicions pertinents de la directiva

1999/5/CE. Podeu trobar una còpia de la Declaració de

conformitat a l’adreça http://www.nokia.com/phones/

declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Tots els drets reservats.

Nokia, Nokia Connecting People i Navi són marques

comercials o marques comercials registrades de Nokia

Corporation. Nokia tune és una marca sonora de Nokia

Corporation. La resta de productes i noms de companyies que

s’esmenten en aquest document són marques comercials o

registrades dels seus respectius propietaris.

Es prohibeix la reproducció, la transferència, la distribució o

l’emmagatzematge total o parcial del contingut d’aquest

document sota cap forma sense el consentiment previ i per

escrit de Nokia. Nokia opera amb una política de

desenvolupament continu i es reserva el dret de realitzar

modificacions i millores en qualsevol dels productes descrits

en aquest document sense previ avís.

DINS DEL MÀXIM MARGE D’APLICACIÓ PERMÈS PER LA LLEI, NI

NOKIA NI CAP DELS SEUS LLICENCIADORS ES

RESPONSABILITZARAN EN CAP CIRCUMSTÀNCIA DE LA PÈRDUA DE

DADES O INGRESSOS NI DE CAP DANY ESPECIAL, INCIDENTAL,

CONSEGÜENT O INDIRECTE, INDEPENDENTMENT DE QUINA EN

SIGUI LA CAUSA.

EL CONTINGUT D’AQUEST DOCUMENT SE SUBMINISTRA TAL

QUAL. TRET QUE AIXÍ HO EXIGEIXI LA LLEI APLICABLE, NO

S’OFEREIX CAP TIPUS DE GARANTIA, EXPRESSA O IMPLÍCITA,

INCLOENT-HI, PERÒ SENSE LIMITAR-S’HI, LA GARANTIA

IMPLÍCITA DE COMERCIABILITAT I ADEQUACIÓ A UNA FINALITAT

DETERMINADA RESPECTE DE L’EXACTITUD, FIABILITAT I

CONTINGUT D’AQUEST DOCUMENT. NOKIA ES RESERVA EL DRET

A REVISAR O RETIRAR AQUEST DOCUMENT EN QUALSEVOL

MOMENT SENSE PREVI AVÍS.

La disponibilitat de productes, aplicacions i serveis concrets

per a aquests productes pot variar segons la regió. Consulteu

el distribuïdor Nokia per obtenir més informació i per

conèixer la disponibilitat de les opcions d’idioma. Aquest

dispositiu pot contenir productes, tecnologies o programari

sotmesos a les lleis i regulacions d’exportació dels EUA i

d’altres països. Estan prohibides les desviacions contràries a

la llei.

/Edició 3.0 CA

15