Nokia 1800 - Reciclatge

background image

Reciclatge
Dueu sempre el productes electrònics, bateries i materials

d'embalatge usats a un punt de recollida selectiva. D'aquesta

manera ajudeu a prevenir una deposició de rebuigs no

controlada i a promoure el reciclatge de materials. Consulteu

la informació ambiental i com podeu reciclar els productes

Nokia a www.nokia.com/werecycle o a nokia.mobi/

werecycle.

El símbol del contenidor ratllat al producte, documentació,

bateria o embalatge us recorda que tots els productes

elèctrics i electrònics, les bateries i els acumuladors han de

ser objecte d'una recollida selectiva al final de la seva vida

útil. Aquest requisit s’aplica a la Unió Europea. No dipositeu

aquests productes als contenidors generals de rebuig. Per

obtenir més informació mediambiental, vegeu la Declaració

ambiental del producte a www.nokia.com/environment.